LEVEN EN WERKEN

Jozef Chalmet en de militaire dienstweigering

In Recht en Vrijheid, het weekblad van de Aalsterse socialisten, verscheen op 13 september 1931 een verslag van de vergadering van de Gentse tak van de Anti-Oorlogsliga. Socialistisch volksvertegenwoordiger Jozef Chalmet trad in deze vergadering op als spreker inzake de militaire dienstweigering. Chalmet was een uitgesproken pacifist en verklaard tegenstander van de dienstplicht. Op 21 juni 1931 drukte hij zich in de Kamer hierover als volgt uit: “De oorlog is de misdaad, de militaire dienst is de voorbereiding daartoe. Misdaden met voorbedachten raad zijn erger dan welk ander.” In deze periode was het pleidooi voor vrijstelling van gewetensbezwaarden van de dienstplicht hoogst actueel. Er was een wetsontwerp hieromtrent ingediend dat op de zitting van 9 december 1931 door de Kamer werd behandeld. De emoties liepen tijdens de zitting zo hoog op dat de voorzitter op een gegeven moment de tribunes liet ontruimen en de vergadering met twee en een half uur verdaagde. Uiteindelijk werd het wetsontwerp met 81 tegen 69 stemmen verworpen.

Ruud Bruijns, Nederland, 11 september 2012.


Biografie

1897: geboorte te Sint-Kruis-Winkel op 11 maart

1919: verhuis naar Wachtebeke

1919: voorzitter van de socialistische vakbond afdeling Zelzate

1920: legerdienst

1920: voorzitter van de mutualiteit ‘Bond Moyson’ van Zelzate

1925: lid van de kamer van volksvertegenwoordigers

1928: bestuurslid van de Middelbare School  van Zelzate

1928: voorzitter van de werkrechtersraad

1932: lid van de gemeenteraad van Zelzate

1933: burgemeester van Zelzate

1933: voorzitter van de beheerraad van de Nijverheidsschool van Zelzate

1933: voorzitter van de Commissie van Openbare Onderstand (COO)

1935: lid van de beheerraad van de Nationale Maatschappij van de Kleine Landeigendom

1936: lid van de paritaire studiecommissie voor het onderzoek van de arbeidsvoorwaarden en de toepassing van de sociale wetten in de landbouw

1938: voorzitter van de provinciale en paritaire commissie voor landarbeiders voor de provincie Oost-Vlaanderen

1944: voorzitter van het Nationaal Werk der Oorlogsweduwen, -wezen en Oorlogsslachtoffers, afdeling  Zelzate

1947: erevoorzitter van het Nationaal Werk der Invaliden te Zelzate

1949: lid van de beheerraad van de Rijkstuinbouwschool te Melle

1949: vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate bij de Nationale Compensatiekas voor Gezinsvergoedingen

1954: ondervoorzitter van de beheerraad van de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom

1955: lid van de beheerraad van de Belgische Vereniging voor de Raad van Europese Gemeenten

1956: voorzitter van de beheerraad van de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom

1957: Belgische afgevaardigde bij de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad